Amsterdam Mirakelstad
Amsterdam, september 2018
5VV
Stichting  DE  HEILIGE  STEDE
In het najaar 2010 bezocht een mevrouw uit Guatemala de stad Amsterdam om ons hier, in de Mirakelstad, te vertellen over Altijddurende Eucharistische Aanbidding. Deze mevrouw, Denise Eichenberger, reist al jaren de wereld rond om daar waar mogelijk Aanbiddingsvuurtjes op te starten en deze Heilige Vuurtjes door te geven als een Olympische fakkel. De oorsprong van dit apostolaat ligt in Amerika. Daar reageerde een priester in de jaren '80 op een dringende oproep in een Apostolische brief die Paus Johannes Paulus II had toegezonden aan alle katholieke kerkgemeenten wereldwijd: een oproep om in elke kerk wederom Onze Lieve Heer in de Heilige Eucharistie te gaan aanbidden en zelfs daar waar mogelijk Altijddurende Aanbidding - 24 uur per dag, 7 dagen in de week - te organiseren. Ook Moeder Teresa is een van deze toegewijde mensen die wereldwijd deze apostolische oproep haar hele leven heeft uitgedragen en voorgeleefd.  Ook naar Amsterdam en naar diverse andere plekken in Nederland mocht dit Aanbiddingsvuurtje overslaan. Was er dan nergens Eucharistische Aanbidding meer? Nee, dat God zij dank niet. Maar de laatste decennia is de Eucharistische Aanbidding in het Bisdom Haarlem-Amsterdam steeds meer teruggelopen. Er zijn helaas zelfs meer kerken waar er geheel geen Eucharistische Aanbidding meer is.
Het bezoek van mevrouw Eichenberger in het najaar 2010, heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de Rk-kerk 'de Liefde' in februari 2011 gestart werd met Eucharistische Aanbidding, elke donderdag en vrijdag van de week. Voor meer informatie over andere locaties waar in Amsterdam Eucharistische Aanbidding is, kijk op: andere locaties. De Initiatiefgroep die in 'de Liefde' de Eucharistische Aanbidding mocht opstarten kreeg het advies om vanwege haar activiteiten, te overwegen dit onder te brengen in een stichting of een vereniging. Na een bezoek bij de Bisschop van ons diocees, Monseigneur J.M. Punt, werd besloten om hiertoe inderdaad over te gaan. Monseigneur Punt was zo inventief om ons nog een geschikte naam aan te dragen: de Heilige Stede. Stichting De Heilige Stede heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Naast het Nederlands  burgerlijk recht zijn de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en voor katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland van toepassing. Ingeval van strijd tussen het kerkelijk recht en het Nederlandse (burgerlijk) recht, prevaleert het kerkelijk recht.  Doelen van de Stichting De Stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang, als: o het hernieuwen, verspreiden en verdiepen van de Eucharistische Devotie; o het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  o het ondersteunen van de organisatie van Altijddurende Eucharistische Aanbidding op verschillende plaatsen in het bisdom Haarlem-Amsterdam; o het organiseren van vormende activiteiten ter ondersteuning van de Altijddurende Eucharistische Aanbidding. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen: zie grondslag   Het Bestuur De Stichting is een zelfstandig rechtspersoon. Binnen het bestuur zijn de volgende leden benoemd: Voorzitter: pastoor N. Beemster, rector van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Secretaris: mevrouw C.J.M. Huibers Penningmeester: mevrouw C.E.A.J. Hoffman
Ontstaan van de Stichting
Apokalyps 5:12 : “en zij riepen luid: ‘Waardig is het lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.”