Amsterdam Mirakelstad
Amsterdam, september 2018
5VV
Stichting  DE  HEILIGE  STEDE
Apokalyps 5:12 : “en zij riepen luid: ‘Waardig is het lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.” 
De Vrouwe, de Moeder van Alle Volkeren, Het Levende Tabernakel, De Heilige Stede
DE BOODSCHAPPEN VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN Op 25 maart 1945, op het feest van Maria Boodschap en precies 600 jaar na het Mirakel van Amsterdam verschijnt Maria aan een vrouw in Amsterdam, Ida Peerdeman (†1996). Dit was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden. De bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de „Vrouwe van alle Volkeren“ werd op 31 mei 2002 bevestigd door Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem. Als de Vrouwe, „Moeder van alle Volkeren“ heeft Maria een groot aantal boodschappen gegeven die bestemd zijn voor de hele wereld. De Vrouwe is gekomen om de wereld tot eenheid en vrede te brengen en te behoeden voor een grote wereldcatastrofe. Zij toont de mensen de weg die zij moeten gaan, de weg van Liefde, Waarheid en Rechtvaardigheid, de weg van het Kruis; alleen dit zal de ware vrede op aarde brengen. Zo zegt zij: „Het eerste en voornaamste gebod is liefde. Wie liefde bezit, zal zijn Heer en Schepper vereren in zijn schepping. Wie liefde bezit, zal niets oneerbaars doen tegenover de naasten. Dat is hetgeen in deze wereld ontbreekt: Godsliefde, Naastenliefde.“ (2.7.1951) Geleidelijk ontvouwt de Vrouwe het goddelijk plan waardoor zij de wereld wil redden en geeft zij haar gebed en beeltenis. Haar Beeltenis De Heer heeft de mensheid aan zijn Moeder toevertrouwd. Staande onder het Kruis heeft zij samen met Hem geleden ter wille van de verlossing van de mensheid en zo werd zij Medeverlosseres. Zij die eens Maria was, staat daarom nu als de Vrouwe van alle Volkeren en onze Voorspreekster op de wereldbol, doorstraald van het Licht, vóór het Kruis van haar Zoon. Uit haar handen stromen drie stralen van licht, de stralen van Genade, Verlossing en Vrede die zij ons als Middelares mag schenken. De schapen stellen de volkeren der wereld voor die niet eerder rust zullen vinden dan wanneer zij opkijken naar het Kruis, het centrum van de wereld. „Ik geef de belofte dat ik allen die voor de beeltenis zullen bidden en vragen aan Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, de genade zal geven naar ziel of lichaam, naar gelang de Zoon wil.“ (31.5.1951) Haar gebed voor de Vrede De Vrouwe van alle Volkeren heeft haar gebed gegeven om de komst van de Heilige Geest af te smeken en zo de wereld te bewaren voor verwording, rampen en oorlog. Zij vraagt allen om dit korte maar machtige gebed dagelijks te bidden en belooft dat daardoor de wereld zal veranderen. Zij zegt: „Dit gebed is gegeven voor de verlossing van de wereld. Dit gebed is gegeven voor de bekering van de wereld. Bidt dit gebed bij alles wat gij doet. Gij weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij God. Wie of wat ge ook zijt, kom tot de Vrouwe van alle Volkeren.“ (31.12.1951). Inleiding van de Boodschappen De zieners Ida Peerdeman in gebed voor het Genadebeeld van de Vrouwe van alle Volkeren De boodschappen zijn onder te verdelen in drie gedeelten. In de eerste 25 boodschappen laat de Vrouwe ons vooral een indringend beeld zien van kerk en wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Op 1 november 1950 kondigde paus Pius XII het dogma af van Maria Tenhemelopneming. De boodschappen nemen dan een nieuwe wending. Geleidelijk openbaart zich de volheid van de boodschap die Maria als de Vrouwe van alle Volkeren wil brengen en ontvouwt zich het grote plan waardoor zij deze wereld wil redden. Het gebed en de beeltenis worden gegeven en de Vrouwe spreekt uitvoerig over het laatste mariale dogma van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Vanaf 31 mei 1954 verschijnt de Vrouwe elk jaar op 31 mei. In grootse visioenen spreekt zij de volkeren toe en neemt ten slotte afscheid met een hemels vaarwel.  DE BOODSCHAPPEN IN RELATIE TOT DE DOELSTELLING VAN STICHTING DE HEILIGE STEDE In de grondslag van de Stichting is opgenomen dat zij in de woorden van de Vrouwe van Alle Volkeren, gegeven in de boodschappen aan Ida Peerdeman, een bevestiging van haar doelstelling, en een inspiratie en aansporing voor haar activiteiten. In de boodschappen van de Vrouwe van Alle Volkeren geeft Maria aan de stad Amsterdam, de ‘Mirakelstad, ook de stad is waaraan Maria als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ een bijzondere betekenis en missie heeft gegeven (boodschap 43, 44, 45, 46, 47, 48), en dat het haar wens is dat de beeltenis naar Nederland en naar Amsterdam zal gaan. Al in haar 3e boodschap spreekt zij over de ‘Mirakelprocessie’. De Kerk, Eén Gemeenschap De Vrouwe duidt de Kerk vaak aan als 'de Gemeenschap' waarin zij alle volkeren, alle mensen, "wie of wat ge ook zijt", tezamen mag brengen tot één Gemeenschap, één Kerk. Deze grote dag heeft Jezus Christus voor haar uitgezocht (boodschap 51), voor haar de Vrouwe van Alle Volkeren. Amsterdam neemt daarbij een bijzondere plaats in. De Vrouwe wil dat er een nieuwe Kerk komt, een nieuwe Kerk van Jezus Christus, en dat de volkeren zich elk jaar verenigen rondom haar troon - haar beeltenis - op haar grote feestdag: 31 mei. Zij laat zien waar deze kerk gebouwd moet worden en geeft veel gedetailleerde aanwijzingen over hoe deze kerk eruit moet gaan zien (boodschap 52). In meerdere boodschappen heeft Maria opgeroepen tot eenheid in de ware, Heilige Geest. De Heilige Eucharistie De weg die de mensheid moet gaan, leidt naar het grote mysterie van de Eucharistie, het dagelijks wonder. In de laatste boodschappen wijst de Vrouwe met steeds grotere nadruk op de Eucharistie en de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer onder de gedaanten van brood en wijn (boodschap 53). In het hemelse visioen van 31 mei 1959, treedt uit een Hostie van wit vuur de gestalte van de Heer zelf te voorschijn, in al zijn grootsheid en majesteit en weerklinken de woorden: "Wie Mij eet en drinkt, neemt zich het eeuwige leven en ontvangt de ware Geest." ' De stad Amsterdam, het Mirakel van Amsterdam Op 20 maart 1953 zei Maria (boodschap 45): “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” Voor de Stichting vormen de woorden van de Vrouwe van Alle Volkeren een bevestiging van haar doelstelling, en een inspiratie en aansporing voor haar activiteiten.